X
تبلیغات
رایتل
ویژگی های ظاهری نژاد آریایی
ویژگی های ظاهری نژاد آریایی

نژاد شناسی را با نژاد پرستی اشتباه نگیریم


معنی اسامی روستاهای استان گلستان

اسامی روستاهای شهرسستان  گرگان

آلفن= آل(دودمان)+فن=دودمان حرف ای =احتمالا فن لقب یک مرده همه کاره بوده که بر همه چیز تسلط داشته و فرزنداش در اون منطقه ساکن شدند

آهنگر محله=محله اهنگرها
ابراهیم اباد=ابراهیم اباد

اتراچال=ارتا(در زبان پارتی و اوستایی به معنی اتش)+چال= چاله اتش=احتمالا قبل از اسلام اتش مقدسی در این منطقه بر پا بوده

اسبو محله=اسبه(سفید)+او(اب)=محله اب سفید

اسلا اباد جلین=جل(صاف)+لین(روان)=صفتی برای یک منطقه ای که به صاف و روان معروف شده=اسلام اباد منطقه جلین


اصفهان کلاته=محله اسپه هان


الوکلاته= الو(اتش)+کلاته(محله یا منطقه)=محله نگهداری اتش=احتمالا در دوران قبل از اسلام این منطقه دارای اتشی مقدس بوده است


امیر اباد=امیر اباد


اوجابن=اوجا0درخت نارون)+بن(زیر)=زیر درخت نارون======================================================

حرف ب


باغ گلبن=باغ و بوته


بلبل تپه=بلبل تپه


بلوچ اباد =بلوچ اباد


===============================

حرف ت


تخشی محله=تخشی(ترس)=محل ترسناک


تقر تپه=تپه ادویه جات


تقی اباد=تقی اباد


تورنگ تپه=تپه قرقاول


توسکستان=منطقه پر از درخت توسکا


توشن=بیابان-صحرا یا کم اب


تیمور اباد=تیمور اباد


============================

حرف ج


جعفر اباد=جعفر اباد


جلین سفلی=جلین(صاف و روان=اسم منطقه)+سفلی(پایین)= جلین پایینی


جلین علیا=جلین بالایی


جهان اباد سفلی=جهان اباد پایینی


جهان اباد علیا=جهان اباد بالایی


جهان تیغ=جهان تیغ=احتمال لقب یکی از افراد محل


==================================

حرف چ


چالکی=محله داخل چال


چنار قشلاق=چنار نشانه کوچ قشلاق=احتمالا کوچندگان عشایر این چنار را نشانه قشلاق و بر پایی چادر میدانستند


چوپلانی=چوب +لانی(گودال)=گودالی که روی ان با چون پوشیده باشد


چهار باغ=از چهار طرف داری باغ


چهار چنار=چهار چنار نمادین


-----------------------------------------------------

حرف ح


حسین اباد ملک=حسین اباد حاکم

حیدر اباد =حیدر اباد

==================

=====================حرف خ


خیرات= بخشش در راه خدا

-----------------------------


حرف د


در اسیاب= داخل اسیاب


درویش اباد=درویش اباد


دودانگه=یک سوم از منطقه بزرگ


----------------------------------------------

حرف ر

رستم کلاته سادات=محل رستم که در ان سید ها ساکن شدن


------------------------------

حرف ز


زنگیان=سیاهان

زیارت=احتمال دارای امام زاده ای مشهور


----------------------------

حرف س


سدن=دربان(کلمه عربی)


سرخنکلاته=روستایی که در ان خانها(زمین داران) دور خان بزرگ(سرخان)جمع میشدند


سر کلاته کفش گیری=کفش گیر(کسی که اندازه کفش هارا میگیرد=کفاش)=سر کلاته کفاش


سعد اباد=محله خوشبخت(عربی)

سلطان اباد=سلطان اباد

سلیمان تپه=سلیمان تپه

سیاهتلو=تلی(تلی=خار)=خار سیاه

سید میران= محله سیدی به نام میران

سیستانی محله=سیستانی محله

============================
========================================
حرف ش
شاه کوه سفی=شاه کوه پایینی

شمس اباد=شمس اباد

شموشک سفلی=شموشک(روستای روی بلندی)+پایین

شموشک علیا=شموشک بلاتر از شموشک پایینی

شیر علی اباد=شیر علی اباد


-----------------------------------

حرف ععلی اباد کنار شهر=علی اباد کنار شهر


عیسی محله=عیسی محله----------------------------------

حرف ف


فته باغ=فته(جواز عبور)=احتمالا این منطقه سربازانی برای جواز یا پروانه دادن برای داخل شدن به باغ بزرگی رو میدادن


فخر اباد و گلند تاریکی=گلند(منطقه کم درخت)-گلند تاریکی=منطقه کم محصول


فوجرد=فو(نوعی سنبل)+جرد(زخمی)=احتمالا در این منطقه نوعی سنبلی پرپر میروییده است


فیض غاباد=فیض اباد
--------------------------------
حرف ق

قرق=جای هموار

قرن اباد =شاخ(یک کلمه عربی)=احتمالا اهالی به صنعت شاخ حیوانات اشتغال داشتند

قلعه محمد=قلعه محمود

قلندر محله=قلندر(پاک و راد مرد)

قلی اباد=قلی اباد
========================
==========================


حرف ک


کریم اباد=کریم اباد


کفش گیری=کفاش


کلاجان سادات= کلاجان(درخت بزرگ)+سادات(سیدها)=درخت بزرگ مقدس برای سید ها
در طبرستان قدیم درخت پرستی و ارتباط دادن ان به امامن شیعه توسط سید ها مرسوم بوده است نمونه اخرین این جعل و درخت پرستی درختان معروف روستای جام خانه است

کلاجان قاجار=بعد از ورد قاجار ها به طبرستان در کنار کلاجان سادات به وجود امد

کلو= ریش سفید-بزرگ محل

کماسی=ذره-اندک

کمال اباد=کمال اباد

کوی صدف=کوی صدف

------------------------

حرف گ


گناره=گن(گین-صفت ناره)+ناره(ترازو)=ترازوگین=محله ترازو ساز


گوزن فارس=اگه به صورت gozan تلفظ بشه به معنی کسی که گاو و به زمن میزنه و اگه به صورت gavazn تلفظ بشه یعنی گوزن

و کلمه فارس هم به معنی کسی که فارسی حرف مزنه

احتمالا یکی از اهالی روستا که مهاجر بوده اونقدر قدرت داشته که حریف گاو هم میشده


--------------------------

حرف ل


 لاملنگ=لام0انحنا) لنگ(پا)= احتمالا یکی از اهالی روستا دارای پای شل بوده است

للدوین=انک و کم(عربی)

لمسک=نوعی ماست-یک کمه پهلوی

===========================================================

===================================================================

حرف م

مامایی=قابله-زنی که کار به دنبا اوردن بچه را انجام میداده است

محمد اباد=محمد اباد

مرزن کلاته=مرزن(نوعی گل)+کلاته(ابادی)

مریم اباد=مریم اباد
معصوم اباد=معصوم اباد
میان اباد ملک= احتمالا در وسط دو روستا قرار داشته است و متعلق به پادشاه-حاکم یا فردی به نام ملک بوده است
میرمحله=میر(امیر)
=====================

حرف ن

ناهار خوران=محل توفق برای خوردن ناهار

نصر اباد=نصر اباد
نو چمن=همیشه سر سبز
نوده شریف=روستایی که با فرد معروفی به نام شریف شناخته میشد
نوده ملک=روستایی که با فرد معروفی به نام ملک شناخته میش
نومل= نو(تازه)+مل(درخت انگور)
----------------------------

حرف و

والش اباد=وال(رودخانه کوچک و یا کانل گلی اب در شالیزار)+ش(تعداد زیاد)= احتمال در این روستا ابراه های فراوانی وجود داشته

ورسن=ور(کنار)+سن(نوعی  گیاه پیچشی که به درخت میپیجد)
ولیک اباد=ولیک(نوعی میوه کوچک و سیاه)
------------------

 حرف ه

هاشم اباد

حرف ی

یالو=یال(گردن- کلفت-زیاد)+او(اب)=اب  فراوان

============ روستاهای شهرستان کردکوی


حرف ا

اسلام اباد شاده=شاه ده(ده شاه)

النگ=نوعی علف راست قامت

امام زاده روشن اباد
ایلوار پنج دانگه=ایلوار(ایل نشینان)+پنج دانگه(پنج ششم از جمعیت ایل نشین)
ایلوار  یک دانگه=ایلوار(ایل نشینان)+پنج دانگه(یک ششم از جمعیت ایل نشین)
--------------------------------

حرف ب

بالاجاده=بالا جاده

بدیل اباد =بدیل(جانشین)
------------------

حرف ج

جهان نمای=جهان نمای

-------------------

حرف چ

چقر =نوعی گیاه سخت و محکم
چمن ساور=علف و چمن
چهار ده=چهار ده
------------------------

حرف ح

حاجی اباد=حاجی اباد

حاجی اباد کوهپاییه=حاجی اباد پایینی
------------------------------------

حرف خ

خرم اباد=خرم اباد

------------------------

حرف د

دراز نو=راه طولانی و تازه ساخت
درود محله=درودة(نجار)=محله نجارها
دنگلان=دنگ(صدا)+لان(گودال)=گودالی که از ان صدا بیرون می اید
----------------------------

حرف ر

رادکان=راد(فراوان-سخاوتمند)+کان(معدن)=معدن پر و ثروتمند

--------------------------------------------------

حرف ز

زراع محله=محله کشاورزان

-----------------------

حرف س

سالی کنده=سالی(قدیمی)+کنده(روستا)=روستای کهن

سر کلاته خراب شهر=احتمالا شهر ویرانی در اون منطقه بوده که مردم روستای سرکلاته به اونجا مهاجرت کردند و به این نام معروف شده
----------------------------------------------

حرف غ

غلام اباد=غلام اباد
------------------

حرف ق

قلندرایش= قلندر( شایسته)+ایش(منطقه پر محصول)=منطقه ای که درختان و زمین های پرمحصول و نمونه دارد
---------------------------------

حرف ک

کردکوی=محله کردها یا کاردها
کریم اباد=منصوب به فردی که کریم نام داشته است
کنداب=دریاچه
-----------------------------

حرف گ

گرجی محله=محله مهاجرین گرجی
-------------------------

حرف م

محمد اباد=محمد اباد
مفید اباد=مفید اباد
مهتر کلاته=محله سرور ها
میان دره=روستایی وسط دو دره
----------------------

حرف ن

نامن=نام من=برای من

----------------------

حرف و

ولاغوز=ول(کج)+اغوز(گردو)=درخت گردوی کج که نشان روستا بوده است
---------------------

حرف ی

یزدان محله =یزدان محله
یساقی=درباری=کسی که امور دربار و کاخ را انجام میدهد
================

رده:روستاهای شهرستان علی‌آبادحرف آ

آشور بای=آشور(به هم خوردن-به هم زننده-احتمالا لقب یک مرد ترک ثروتمند بوده)+بای(پولدار)=مرد ثروتمند به هم زننده


---------------------------

حرف ا

احمد اباد(بلوچ)
ازاد تپه
اسلام اباد فندرسک=اسلام اباد متعلق به منطقه فندرسک
اسلام اباد اباد مزرعه شماره یک
اسلام اباد مزرعه شماره دو
افرا تخته =افرا(نوعی درخت)+تخته(منطقه)
الازمن=الا(قرمز)+زمن(زمین)
الامن=الا(قرمز)+من(سه کیلو-نماد انبوهی)=سرخی فراوان
الستان=ال(نوعی درخت در جنگل های هیرکانی)+ستان=منطقه درخت ال
الوستان=منطقه اتش
امام اباد سیستانی
امیر اباد سرخ محله
امیر اباد فندرسک
اودک دوجی= اودک(ناشناس-مردمی عجیب و غریب-کلمه عربی)+دوجی(دژی-قلعه ای) =دژ مردمی نشناس

-----------------------------------------

حرف ب

باغه شور تپه نفس=باغ نمکی تپه ای متعلق به فردی ملقب به نفس

باقر اباد

بدراق انه گلدی=بدراق(ایل ترکمنی)+انه(مردان)+گلدی(امدن)=مکانی که مردان ایل بدراق به اونجا اومدن

بدراق نوری=ایل بدراق ملقب به نوری
برفتان=بر(بر روی)+فتان(دلربا-زیبا)=دهستانی بر روی کوه یا تپه یا منطقه معروف به دلفریب و زیبا
بلوچ اباد
بلوک غلام=زمین های غلام
بهلکه نفس=به(بهترین)+ لکه(نان قندی)+نفس(اسم شخص یا منطقه=روستای نان قندی های مرغوب نفس
------------------------------------------------------------------------------
حرف پ

پیچک محله =محله پر پیچ و خم

-------------------------------------------------------------------------------

حرف ج


جهان بینی=احتمالا در روستا اینه بزرگی قرار داشته است

---------------------------------------------------------------------

حرف چ


چلی سفلی=چلی ( علفی-علفی -منطقه پر اب و علف)) سفلی(پایینی)=

چلی علییا=چلی بالایی

چه جا=چه(چراگاه)+جا(مکان)
چینو=چین چین دار=پله پله ای
----------------------

حرف ح

حاجی اباد

حاجی کلاته=روستای حاجی

حسن طبیب=طبیبی به نام حسن در این روستا معروف بود
حسین اباد
حکیم اباد
-------------------------------------

حرف خ

خاتم اباد

خاک پیر زن=خاک+پیر زن(براق)=خاک براق
خولین دره=خولی(یک نوع الوی وحشی)=دره درختان الوی وحشی
------------------------------------------------------

حرف ذ

ذبیح اباد

---------------------------------

حرف   ر

رحمت اباد
ریگ چشمه=ریگ(لبخند)=چشمه خندان
-----------------------------------

حرف ز

زابلی محله ماهستان
زرین گل=گل های طلایی
--------------------------------

حرف س

ساور کلاته=  سا( پری)+ور(کنار)=محله کنار پری

سنگدوین=سنگ+دوین(کوچک)
سیاه رودبار=رودخانه سیاه
سیاه مرزکوه=مرز(نوعی درخت شمالی)
-------------------------------------

حرف ش

شجاع اباد
شیرنگ سفی=شیرنگ(رنگ شیر)پایینی
شیرنگ علیا=شیرنگ بالایی
شیرین اباد
------------------------------------

حرف ض

ضیا اباد=ضیا اباد

------------------------

حرف ط

طاویر=پروانه ها-پرنده ها

---------------------------

حرف ع

عباس اباد

عرفان اباد

علی اباد

---------------------------

حرف ف

فاضل اباد

-----------------------

حرف ق

قره بلاغ=پیام رسان سیاه(ترکی)

قریب اباد=قریب(نزدیک)
قوش کرپی=قوش(یک نوع پرنده شکاری)+کرپی(نوعی پل بی ستون با طناب و تخته)
---------------------------------------------------------------

حرف ک

کرد اباد

کوچک استاجیق=کوچک(نام یا لقب شخص)+استا(ایستاده)+جیغ(جغ-با فشار)=احتمالا منظور این نام روستا چیزی یا نشانه ای بوده که با فشار در حالت راست نگه داشته شده بوده است

کوچ نظر خانی =کوچک(نام شخص)
کوزه لی=کوزه ساز-کوزه ای
---------------------------

حرف گ

گنو=گن+او(اب=اب اور

------------------------

حرف م

مارونکلاته=مارون(نوعی گیاه دارویی)

ماهیان=ماهی دودی-ماهی خشک شده
محمد اباد
مزرعه=احتمالا مزرعه معروفی بوده است
معصوم اباد فندرسک
مهدی اباد
میان رستاق=میان(بین)+رستاق(فرم  پهلوی  روستا)=روستای میانی
----------------------------------------------------

حرف ن

نرسو=نرس(درمانگر)+او(اب)=اب معالج و درمانگر

نصرت اباد
نصر کان علیا=نصر(اسم فرد)+کان(معدن)
نوده کتول=ده نو متعلق به قوم پارتی کتول
---------------------------

حرف و

وسی سر=وسی(شیار شیار شدن زمین-چاک چاک شدن و یا فرورفتن زمین)+سر(بالای)

================

رده:روستاهای شهرستان رامیان


حرف ا

ابه حاجی نظر=ابه(رئیس قبیله)+حاجی نظر(نام فرد)

آرازگل=آراز(خوشبختی)+گل=گل خوشبختی-نام ترکمنی
از داری= از(ez-نوعی درخت هیرکانی)+دار(درخت)=محل درخت ازدار که یک نشانه بود.مثلا دتا ازداری یعنی محلی که دو درخت ازدار  کاشته شده است

اسلام اباد سفلی=اسلام اباد پایینی
اسلام اباد علیا=اسلام اباد بالایی
الله اباد
الهادی
امامیه
اوخلی بالا=اوخ(بهره و سود-نصیب)+لی(پسوند ترکی)=قسمت و نصیب بالا
اوخلی پایین=قسمت و نصیب پایین
اوخلی فروگاه فرهناک=اوخلی(نام ترکمنی)+فروگاه(باتلاق )+فرهناک(در زبان پهلوی به معنی فراوان)=محل باتلاق های فراوان
==============================================================================================

حرف ب

باقر اباد

بلوچ اباد
بلوچ اباد مشو=مشو(ماش-نوعی غلات)
========================================

حرف پ

پاقلعه=روستایی در پای قلعه

پل ارام=پلی در منطقه امن
======================

حرف ت

تاتار علیا=مغول بالایی

تاتار سفلی=قوم مغول پایینی

توحید اباد
توران ترک=نام یک قوم دورگه ترکمنی
توران فارس=نام یک قوم  فارسی زبان کنار قوم ترکمن
========================================

حرف ج

جعفر اباد نامتلو=نامتلو( نام پیرو )=مردمی که پیرو  امام ششم شیعیان بودن

جوز چال=دره محل رشد درخت گردو

=============================

حرف چ

چاله پلرز= چاله(دره)+ پل+ رز(نوک قله)=دره ای در نزدیکی نوک کوه که روی ان سنگی شبیه پل بود

حرف ح

حسین اباد قربانی

حسین اباد تپه سر =تپه سر(روی تپه)

حسین اباد سیستانی

===================

حرف خ

خان ببین=خان(رئیس)+به(بهترین)+بین(دیدن)=خان خوشبین

===================================================

حرف د

دارکلاته= محله درختان

دلند =سرسبز-جنگلی

=======================

حرف ر

رضا اباد
رضی=رضایتمند
================

حرف ز

زینب اباد
================

حرف س

سازمان دریا

سازمان میانکاله

سرتپه

سعد اباد فندرسک

سفید چاه

سنگستان=روستایی در میان سنگهای فراوان
سید کلاته=روستای سیدها 

==============================================

حرف ش

شش اب=روستایی در کنار شش چشمه

شفیع اباد

شیر اباد

====================================

حرف  ف

فجر=روز-روشنایی
=====================

حر ف  ق

-قره قاچ=قره( در زبان ترکی به معنی سیاه)+قاچ(یک قسمت بریده شده از خربزه یا هندوانه)=قاچ سیاه=احتمالا سخره ای سیاه رنگ در اطراف روستا وجود دارد که به شکل یک قاچ خربزه است

-قورچای=قری چای=احتمالا در دوران قاجار  قهوه خانه ای توسط  ترکمن یا ترک زبانان مهاجر دایر شده بوده است
=========================

حرف ک

کشکک=نوعی اش محلی

کلو=ریش سفید -ریس ابادی

===========================================

حرف گ

گردایش اباد بلوچ اباد=گردایش(محل تجمع)=محل تجمع اقوام بلوچی
گلند=صحرا -منطقه کم درخت

================================

حرف ل

لاله باغ=باغ لاله-لازه زار

=========================================

حرف م

مازیاران=مازیار(سردار جانفشان هیرکانی در مقابل تهاجم اعراب)=مازیاران=بازماندگانی از مازیار
محمد اباد
مشو= ماش(نوعی گیاه خوردنی شبیه عدس که از ان دارو هم تهیه میکنند )
=======================================================

حر ن

نارکلاته=روستای انار
نقی اباد
نی تپه=تپه  نی زار
================================

حرف و

ویرو=نام پهلوان پارتی در دور اشکانیان

==================================

حرف ه

همت اباد
==============

رده:روستاهای شهرستان آزادشهر


حرف آ

ازاد شهر

-----------------------------


حرف ا

ابه حاجی نبی گل چشمه=ابه(بزرگ و ریش سفید)+حاجی نبی(اسم مرد محترم)=چشمه ای   به نام گل چشمه که به برکت بزرگی معروف به حاجی نبی معروف بود


ابه سبزواری ها=روستای سبزواری ها ی تحت قیومیت ریش سفید
ابه گلها=روستای پر گل تحت قیومیت ریش سفید
احمد اباد
ارازتقان=اراز(نام قومی ترک)+اتقان(کلمه ترکی به معنی محکم و پایدار)=محل یکجانشینی قوم اراز
از دار تپه =از(نوعی درخت در شمال ایران)+دار(درخت)=تپه ای با درخت معروف
اسلام اباد قشلاق=قشلاق(محل گرم برای کوچ زمستانی)
اقچلی علیا=آق(سفید)+چلی(شالی)= منطقه شالی سفید بالایی
اقچلی قرخلر= اقچلی(برنج سفید)+ قر(سیاه)+خلر(کوه-دامنه کوه-کنار کوه)= روستای برنج سفید کنار کوه سیاه
اکبر اباد
===============================

حرف پ

پشمک طوق تمیش=پشمک(نوعی خوردنی رشته ای به شکل پشم)+طوق(دورادور-گرد)+تمیش(تمشک)=پشک با دور مربای تمشک=احتمالا در این روستا از این نوع شیرینی پخته میشده است

===================================================

حرف ت

تاتاربایجق=قوم تاتار ثروتمند

تیل اباد=روستای گل الود

تیلان=ریسمان ابریشمی
=======================

حرف ج

جلال اباد
جهاد اباد
=============

حرف ح

حاجی اباد
===================

حرف خ

خاندوز سادات=خاندوز(خیاط خان+خیاط ارباب)+سادات=روستای خیاط های ارباب که در ان سید ها سکونت داشتند

خوش ییلاق=ییلاق خوب
=========================

حرف ر

رحیم اباد
رودبار=رودخانه-روستای کنر رودخانه
روستای قشلاق=روستای قشلاقی
=============================

حرف س

سرای محمد حسین=محله محمد حسین

سر کهریزا=کهریزا(دالان اب9+سر کهریزا=سر دالان اب
سوسرا=سو(اب- به ترکی)+سرا=سرای اب
سیب چال=دره سیب وحشی
سید اباد
===========================

حرف ص

صاتلق بای زیتونلی=صاتلق(صحرای ثروتمند)+بای(داریی)=زیتونلی=صحرای سرشار از درخت  زیتون

==========================================================================

حرف ع

عطا بهلکه=عطا(بخشش)+به(بهترین)+لکه(نوعی شیرینی)=روستایی که در قدیم به دادن نان های قندی رایگان معروف است
==============================================================================================

حرف غ

غزنوی=محل حضور ترکان غز

========================

حرف ف

فارسیان
فاضل اباد
==============================

حرف ق

قزلجه اق امام=قز(ابریشم)+لجه(ساخت-تولید)+اق(سفید)+امام(رئیس)=ابریشم سفید رئیس

قور چای=انبار چای
======================================

حرف ک

کاشیدار=درخت کاشته شده

کوه میان= وسط کوه
===================================================

حرف م

محمد علی اباد

مرزین=مرز ثابت

مزرعه مختار زاده
مزرعه یزدانی
معصوم اباد
ممی اقچلی=ممی(پارچه نازک-حریر)+آق(سفید)+چلی(براق)=پارچه حریر صاف و براق
مهدی اباد
======================================

حرف ن

نرگس چال=دره  مملو از گل نرگس
نظر چاقلی=نظر چاقالو
نگین شهر
نوده حاجی لر=نو(جدید)+ده(روستا)+حاجی لر(حاجی ترکی-لقب یک شخص)=نوده فردی به نام حاجی لر
نوده خاندوز=روستای فردی به نام خاندوز=خاندوز(خیاط شاه)
نیلی
=========================================================

حرف و

وامنان=وا(باز)+منان(نعمت-برکت)=نعمت گشاده

وطن

==============


رده:روستاهای شهرستان گالیکش

حرف آ

اب پران=پران(پرتاب شدن=اب پرتابی-جایی که اب به بالا پرتاب میشه
آق قمیش=آق(سفید)+قمیش(ناز و عشوه)=عشوه گر سفید
===================================================

حرف ا

اجن شیر ملی=اجن(اب  بد طعم)+شیر ملی(شیر اب همگانی)

اجن قره خوجه=اب سیاه خوجه
اسماعیل اباد
املاک گالیکش
================================

حرف ب

بش اویلی=بش(بند-سد)+اویلی(ایل کوچک)=بند ایلک

بلوچ اباد
===============================================

حرف پ

پاسنگ بالا=پاسنگ(کنار سنگ)

پنو=کوچ عشایر
پی دل دل=پی(رشته عصبی حیوانات)+دل دل(خار پشت-تشی)=احتمالا پی خارپشت خاصیت دارویی داشته است
===================================================

حرف ت

تراجیق=رنگ سازی

ترجنلی =تر و تازه =جدید
ترنگ تپه=تپه پر از قرقاول(تیرنگ)
تلوستان=خار ستان
تنگ راه
تنگه گل=گردنه پر از گل
===================

حرف چ

چقر بش=چقر(شراب خانه)+بش(بند-محل جمع شدن)+قارداش(برادر)=شرابخانه برادر

===================================================================

حرف ح

حسین اباد

حسین اباد قرنی=حسین اباد دوم

==========================

حرف خ

خمیر اباد
====================================

حرف د

دار اباد
===================

حرف س

سر چشمه

سرخن اباد=سرخن(سر خان-محل تجمع خان ها)

سیجان=سی نفر
===============================

حرف ص

صادق اباد
=======================================

حرف ع

عرب بوران=اسب های اصیل عربی

=================================================

حرف ف

فارسیان

فرنگ
===================================================

حرف ق

قانجق= قان (دم -دم حیوان)+ج(کج شده )=دم کج

قرق اق قمیش=قرق-قروق کردن (منزقه ای که در اختیار شخص مورد نظر قرار گرفته )+اق (سفید)=محل حضور قوم یا  خانی به نام اق قمیش
قلی تپه
قنات حاجی تاجی
قوشی چشمه =چشمه پرنده شکاری
===================================

حرف ک

کرنگ کفتر =کرنگ(میدان-محل جولان)+کفتر(کبوتر)

کریم اباد
کمال اباد
کندسکوه=کنده ای به شکل سکو
کیا رام=ارام شده توسط شاه
=========================================

حرف گ

گیلان تپه=تپه گیل ها

=====================================

حرف ل

لیرو =لیر +او=اب غلیظ

======================================

حرف م

محمد اباد
محمود اباد
منجلو =منجل (نوع داس )=منجلو=داس سازان
میرزا پانگ=پانگ(گستاخ)
==============================================

حرف ی

ینقاق=مخلوط شده +فرو رفته =ترکیب دو روستا

یورت زینل=یورت=چراگاه =چراگاه زینل
یورت کاظم=چراگاه کاظم
==============
رده:روستاهای شهرستان مینودشت


حرف آ

اروم نرو بالا

آروم نرو پایین

آهنگر محمله

======================================

حرف ا

ازداران=ازدار(نوعی درخت جنگلهای هیرکانی از خانواده راش)=ازداران=منطقه ای که درختان از دار زیادی دارد

اسفرانجان=اسفران(اسمانی)+جان=روستای اسمانی
القجر=قدیمی
امام عبدالله
اولنگ=پای اب
========================

حرف ب

بازگیر =شکارچی باز
باقر اباد
براین =مرکز
برنج بن =کنار شالیزار
بلمجرک=بلم(نوعی گیاه صحرایی)+جرک(صحرا)=دشت بلم
=========================================

حرف پ

پرسه سو =کسی که با فانوس گردش میکند
پرنگل=پرن(لطیف)=گل لطیف
پس پشته=پشت تپه
===============================

حرف ت

تاشده=دولا

تخت
ترسه =ترسناک
توسکا چال=دره ای پر از درختان توسکا
تیغ زمین =زمین شیب دار
==========================================

حرف ج

جنگل ده بالا
جنگل ده پایین
=========================================

حرف چ

چمانی بالا=چمانی (شراب ساز )
چمانی پایین
چمانی وسط
==========================================

حرف ح

حسن خان
حسین کرد
================================================

حرف د

درجن=در(دور-دیر )+جن(کنار )=کناره دور

در وک=داروک=غورباقه درختی
دشت حلقه=دشتی به شکل دایره
دو جوز =دو درخت گردو
دوزین =خیاط
ده چناشک=چنا(دیوار)+شک(منطقه)=قلعه
ده عبدالله
====================================

حرف ر

ریگ چشمه بالا =چشمه روی سنگهای شنی

ریگ چشمه پایین
=====================================

حرف ز

زمین شاهی
زندان چال =دره ای ترسناک
زنگلاب =گلاب سیاه
=======================================

حرف س

ساسنگ=سا(مثل)+سنگ
سایر =روان-جاری
سرخو=اب سرخ
سنچولی اباد =سنچولی(گیاه بیابانی)=در زبان سیستانی به معنی همچونئ گیاه مقاوم بیابانی
====================================================================

حرف ش

شرکت صحرا
=============================

حرف ص

صفی اباد
=================

حرف ط

طول ارام =دارزی ارام -خط ارام-منطقه ارام
================================

حرف ع

عباس اباد املاک
================================

حرف ق

قره چشمه=چشمه سیه-ترکی

قلعه قافه=قلعه روی کوه دست نیافتنی
قلعه قافه پایین
قلعه چه =قلعه کوچک
 قلمی= باریک
==============================

حرف ک

کفش محله

کلاسره= کلا(کوزه های بزرگ)+سره(محل حضور-خانه)=محل قرار دادن کوزه های بزرگ غذا
کلوکند=محله بزرگان
کوه کمر= جنگل
کویت محله=محله کویتی ها
================================

حرف گ

گالیکش=گالی(گاله-نی -لله-نیزار)=کسی که نی ها را حمل میکند

گوگل=گل(تیل)=گل گاو
گوگل بزرگ
===============================

حرف ل

لولم=لم(بوته-خار -بوته تمشک)=زمین های جنگلی پر از خار و بوته

لیسه=لیس(سنگ کبالت به رنگ ابی )=لیسه=سنگ های صاف کبالت

===============================

حرف م

مبارک اباد
محمد اباد
محمد رضا خان
معرکه محله
ملاشی=ملا(مردم)+شی(سی-گوشه و کنار)=مردم کناره
مینو دشت=مینو(اسمان-گنبدی-نیم دایره )=دشت کمانی
=================================

حرف ن

نا علاج
نرسه =جبرییل-فرشته پیغامبر
=========================

حر ف و

ور چشمه =کنار چشمه

==================================

حرف ی

یکه سور =یکه سوار

==========

اسلایدر

t="360" width="640" >