ویژگی های ظاهری نژاد آریاییourصدای سکوت بومیان آریایی نژاد

================================

بخش دوم تمدن اورارتونچه که به نام تاریخ ایران از طرف جوامع غربی به خورد ما داده شده حاصل نوشته های مورخان یونانی بوده که به هیچ وجه دوست ایرانیان نبوده اند در واقع سرزمینی به نام یونان  در قبل از ماد شکل نگرفته بود، و نیز یونان باستان وجود نداشت که تاریخ نگار داشته باشد پس انچه که از طرف مورخان یونانی به عنوان تاریخ ایران پیش از مادها شناخته شده است  تاریخی لغزان و نامطمعن است که تمام نوشته های آنها به پیروزی های دروغین اسکندر مقدونی ختم می شود

سرزمین اورارتو کجاست؟

====================سرزمین اورارتوی باستان  شامل پهنه‌ای می‌شد که در جغرافیای امروزی  تقریباً برابر با شرق و جنوب‌شرقی آناتولی (ترکیه امروزی) شمال کردستان غرب و شمال‌ غربی آذربایجان تمامی ارمنستان و بخش‌های از گرجستان بوده است. پایتخت اصلی اورارتوییان در شهر قلعه‌مانند تـوشـپـا در شرق دریاچه وان بوده که سرزمین اصلی آنان نیز بشمار می‌رفته است.
 
در تصویر زیر به موقعیت جغرافیایی تمدن اورارتو و سه دریاچه معروف در قلمرو آن دقت کنید

ریشه یابی نام

===========


 واژهٔ اورارتو، از دو جزء اور به معنی شهر و ارتو برابر با آرتا و ارد اوستایی و پهلوی است که روی هم، معنای شهر راستی و نظم می‌دهد. جالب است که در گسترهٔ تمدن اورارتو امروزه شهری وجود دارد به نام اردبیل که آن هم از دو جز ارد که در نام تمدن اورارتو به ارتو تبدیل می‌شود و بیل که‌‌ همان village است  در زبان های اروپایی به معنی شهر و آبادی بوده است و ریشه ‌ای آریایی دارد ساخته شده و دقیقا معنیِ شهر راستی و نظم می‌دهد.
نام های اورارتویی و به ویژه نام ایزدان آن‌ها به روشنی، ایرانی است که در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:خلد یا خالد = خُراد، خور. (نام ایزد)ارد = ارت، ارد. (نام ایزد)//تیشبا = تیش‌بغ، تیش‌تر. (نام ایزد)//آرزاشکو (دژ) = ارزه، ارزاسپ. و نام هایی چون «تیرآریا» که نام شهر بانویی اورارتویی بوده و همچنین نام «منوئه» که یکی از پادشاهان زورمند اورارتو بوده است، همگی کاملاً ایرانی هستنددر تصاویر زیر به شباهت تندیس های اورارتویی با نگاره های باستانی ایران توجه کنید بخصوص تصویر میانی ردیف بالا که یک چهره تمام رخ از یک  پادشاه اورارتویی را نشان می دهد که فرم کلاه خود آن دقیقا فرم کلاه خود کوروش هخامنشی که آن هم دوشاخ در دو طرف داشت است

[Click for a larger view]


مردم چه کشوری وارث تمدن اورارتو هستند؟


===============================

نام اورارتو به گونهٔ «اوراشتو» در متن بابلی کتیبهٔ داریوش در بیستون به چشم می‌خورد اما در متن پارسی آن به جای آن نام، از واژه «آرمینا» استفاده شده است که این خود، نشان‌دهندهٔ یکی بودن ارمن ها و اورارتویی‌ها می‌باشد پس برای یافتن نژاد و پایان سکوت تمدن اورارتو باید در مورد نژاد و تمدن قوم آریایی آرمن در ارمنستان جستجو کرد چرا که امروز نیز عبارت آرارات در ارمنستان مورد استفاده قرار میگیرد
تمام شواهد تاریخی حاکی از یکی بودن نام قوم  ارمن و اورارتو می باشد برای مثال در اواخر هزاره دوم و آغاز هزاره نخست پیش از میلاد اقوام ساکن در  ارمنستان که در سنگ نبشته‌ های خط میخی با نام‌های گوناگون از آنان یاد می‌شود، بصورت اتحادیه‌های حکومتی و سیاسی در می‌آیند. ارمنستان بصورت یک ملت بویژه در زمان حکومت ارمنستان یا آرمنیا (سده‌های نهم تا ششم پیش از میلاد) که در زبان ارامی اورارتو نامیده می‌شد تشکل و اتحاد استوارتری یافتند.در سایه این حکومت متحد اقوام گوناگون ارمنی به اتحاد ارضی و سیاسی مستحکمی دست یافتند. در اواخر سده هفتم و در سده ششم پیش از میلاد در منابع گوناگون (کتاب عهد عتیق .سنگ نوشته های هخامنشی، آثار نویسندگان یونان باستان)فلات ارمنستان بصورت یک کشور یکپارچه یاد می‌گردد.در سنگ نبشته‌های سه زبانه پادشاهان هخامنشی آرمنیا در متن اکدی بصورت اوراشتوآرمنیا، در زبان ایلامی بصورت هارمینویا یاد می شودند در مورد نژاد مردم ارمنستان هم بر هیچ کسی پوشیده نیست که مردم ارمنستان آریایی نژادند و حتی برخی محققین ارمنی هارا یک تیره ایرانی می داننند 

شباهات اعتقادی و دینی مردم تمدن اورارتو و ایران


===================================

در بحث دینی نیز در فرهنگ و تمدن اورارتویی، حضور خدایان ایرانی در دین اورارتویی  کاملا مشهود است. در خدایان اورارتویی، جای نخست به «خالدی» که خدایی ایرانی است، تعلق دارد. ایشان، «خالدی» را از ایرانیان ساکن شهر ایرانی مصیصر موسایسر یا  موجسیر  آن هم پس از تصرف این شهر اقتباس کردند. از سویی نام «باگبارتو » همسر خالدی نیز واژه‌ ای ایرانی است که معنی آن همسر خداست.

در تصویر زیر به خدایان بالدار اورارتویی و شباهت زیاد چهره انان با چهره نگاره های باستان ایران توجه کنید همچنین نمادی شبیه درفش کاویانی هم در تصاویر ردیف پایین مشخص است


[Click for a larger view]

 


نتیجه گیری


================


1-مردم اورارتو یکی از اقوام آریایی بودند

2-نژاد کنونی مردم ارمنستان بازمانده تمدن اورارتوی باستان است

3-مردم اورارتو بدون شک یکی از شاخه های آریایی ایرانیند و تاثیر فرهنگ ایرانی درارمنستان نظیر درفش کاویانی در نگاره های به جا مانده کاملا مشخص است که البته نسبت به مردم تمدن هایی چون ایلام فاصله خود را با تمدن ایرانی حفظ کردند

4- در افسانه های ایرانی می خوانیم که ضحاک ماردوش به دستور فریدون در کوه دماوند اسیر می شود که شبیه همچین افسانه ای در فرهنگ ارمنی ها و اسارت مرد شیطان صفتی در کوه آرارات نیز وجود دارد که این نیز یکی بودن فرهنگ و نژاد ارمنی و ایرانی را می رساند


در تصویر زیر به شباهت هنر تمدن اورارتو و  هنر و نقوش باستانی ایران توجه کنید

 


در تصاویر زیر به شباهت تندیس های اورارتویی با نگاره های باستانی ایران توجه کنید بخصوص تصویر میانی ردیف بالا که یک چهره تمام رخ از یک  پادشاه اورارتویی را نشان می دهد که فرم کلاه خود آن دقیقا فرم کلاه خود کوروش هخامنشی که آن هم دوشاخ در دو طرف داشت است


مردم چه کشوری وارث تمدن اورارتو هستند؟


===============================


نام اورارتو به گونهٔ «اوراشتو» در متن بابلی کتیبهٔ داریوش در بیستون به چشم می‌خورد اما در متن پارسی آن به جای آن نام، از واژه «آرمینا» استفاده شده است که این خود، نشان‌دهندهٔ یکی بودن ارمن ها و اورارتویی‌ها می‌باشد پس برای یافتن نژاد و پایان سکوت تمدن اورارتو باید در مورد نژاد و تمدن قوم آریایی آرمن در ارمنستان جستجو کرد چرا که امروز نیز عبارت آرارات در ارمنستان مورد استفاده قرار میگیرد
تمام شواهد تاریخی حاکی از یکی بودن نام قوم  ارمن و اورارتو می باشد برای مثال در اواخر هزاره دوم و آغاز هزاره نخست پیش از میلاد اقوام ساکن در  ارمنستان که در سنگ نبشته‌ های خط میخی با نام‌های گوناگون از آنان یاد می‌شود، بصورت اتحادیه‌های حکومتی و سیاسی در می‌آیند. ارمنستان بصورت یک ملت بویژه در زمان حکومت ارمنستان یا آرمنیا (سده‌های نهم تا ششم پیش از میلاد) که در زبان ارامی اورارتو نامیده می‌شد تشکل و اتحاد استوارتری یافتند.در سایه این حکومت متحد اقوام گوناگون ارمنی به اتحاد ارضی و سیاسی مستحکمی دست یافتند. در اواخر سده هفتم و در سده ششم پیش از میلاد در منابع گوناگون (کتاب عهد عتیق .سنگ نوشته های هخامنشی، آثار نویسندگان یونان باستان)فلات ارمنستان بصورت یک کشور یکپارچه یاد می‌گردد.در سنگ نبشته‌های سه زبانه پادشاهان هخامنشی آرمنیا در متن اکدی بصورت اوراشتوآرمنیا، در زبان ایلامی بصورت هارمینویا یاد می شودند در مورد نژاد مردم ارمنستان هم بر هیچ کسی پوشیده نیست که مردم ارمنستان آریایی نژادند و حتی برخی محققین ارمنی هارا یک تیره ایرانی می داننند  

شباهات اعتقادی و دینی مردم تمدن اورارتو و ایران


===================================

در بحث دینی نیز در فرهنگ و تمدن اورارتویی، حضور خدایان ایرانی در دین اورارتویی  کاملا مشهود است. در خدایان اورارتویی، جای نخست به «خالدی» که خدایی ایرانی است، تعلق دارد. ایشان، «خالدی» را از ایرانیان ساکن شهر ایرانی مصیصر موسایسر یا  موجسیر  آن هم پس از تصرف این شهر اقتباس کردند. از سویی نام «باگبارتو » همسر خالدی نیز واژه‌ ای ایرانی است که معنی آن همسر خداست.

در تصویر زیر به خدایان بالدار اورارتویی و شباهت زیاد چهره انان با چهره نگاره های باستان ایران توجه کنید همچنین نمادی شبیه درفش کاویانی هم در تصاویر ردیف پایین مشخص است


 


نتیجه گیری


================


1-مردم اورارتو یکی از اقوام آریایی بودند

2-نژاد کنونی مردم ارمنستان بازمانده تمدن اورارتوی باستان است

3-مردم اورارتو بدون شک یکی از شاخه های آریایی ایرانیند و تاثیر فرهنگ ایرانی درارمنستان نظیر درفش کاویانی در نگاره های به جا مانده کاملا مشخص است که البته نسبت به مردم تمدن هایی چون ایلام فاصله خود را با تمدن ایرانی حفظ کردند

4- در افسانه های ایرانی می خوانیم که ضحاک ماردوش به دستور فریدون در کوه دماوند اسیر می شود که شبیه همچین افسانه ای در فرهنگ ارمنی ها و اسارت مرد شیطان صفتی در کوه آرارات نیز وجود دارد که این نیز یکی بودن فرهنگ و نژاد ارمنی و ایرانی را می رساند


در تصویر زیر به شباهت هنر تمدن اورارتو و  هنر و نقوش باستانی ایران توجه کنید

 

آرتیاس

دی 1393
آبان 1393

آرتیاس
نژاد و دسته بندی های مربوط به شاخه های مختلف نژاد قفقازی
صدای سکوت بومیان آریایی نژاد
به دور از آغوش ایران بانو
گمشدگن پیدای تمدن آریایی
سایر مطالب نژاد آریایی1

ازتبار شاهان جاودانه
منم کوروش شاه شاهان
جانم فدای ایران
قهرمان
ایران سرزمین مادری من و تو
ایران سبز
نوادگان کوروش بزرگ
تاریخ ایران و جهان
تاریخ ایران و جهان
هفت کشور
تاریخی فرهنگی(نیما)
زیبنده ای در جستجوی کوروش بزرگ
میلاد اهورا
راهکار
ژینا
میلاد اهورا
پیام قانون
کرمانشاه گهواره تمدن
تاریخ و دانستنی های جالب ایرانزمین
یه مرد اریایی
پاینده باد ایران
آسمان ابی
الف ی ران
داریوش بزرگ
سرزمین زیبای من
دختری از جنس ایران
شرح حال نظامی
دختران کوروش
ایران همیشه خاک من

RSS 2.0
http://www.infosniper.net/ip2country.php?lang=1 پاور بانک هاست لینوکس پتو اسناگی آچار همه کاره آی نام شارژر همراه پاور بانک هاست لینوکس حباب ساز جاگل بابل خرید مونوپاد